tel. 22 350 69 49

Wymagane dokumenty - wiza do Indii:

Jakie dokumenty są wymagane w celu uzyskania wizy do Indii?

W zależności od rodzju wizy do Indii wymagane są różne dokumenty do przedłożenia w Ambasadzie.

Dla każdej wizy, niezależnie od jej typu wymagane są obligatoryjnie:

 • Paszport ważny minimum rok od daty uzyskania wizy, oraz posiadający przynajmniej dwie puste strony.
 • 3 aktualne fotografie wykonane nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego.Parametry fotografii: kolorowe zdjęcie na jasnym tle o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, twarz z zamkniętymi ustami zajmująca 70-80% fotografii zwrócona prosto, bez nakrycia głowy (oprócz osób noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania lub tradycji narodowych, pod warunkiem, że z takim nakryciem głowy osoba aplikująca o wizę jest na zdjęciu w swoim paszporcie).
 • Wydruk rezerwacji biletu lotniczego lub kopia biletu w obie strony

Rozróżniamy następujące typy wiz, do których wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

Wiza turystyczna

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych

 • wymagane są wyłącznie dokumenty wymienione powyżej

Wiza biznesowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)

 • Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pięczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania.

Wiza studencka

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej

 • Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs
 • Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę
 • Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy (wymagane przez Ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach)

Wiza tranzytowa

Przejazd przez Indie; nie wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach turystycznych

 • poza biletem do Indii wymagana jest także kopia biletów na dalszą podróż

Dodatkowo, w przypadku marynarzy:

 • Kopia książeczki marynarskiej
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
 • Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową

Wiza wjazdowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji, targach lub sympozjum

 • Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału (kopia zaproszenia musi być także wysłana faxem do sekcji wizowej Ambasady Indii w Warszawie)
 • Pismo z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach
 • Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India
 • Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India
 • Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India
 • Copy of the clearance from the concerned State Government
 • Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia, prosimy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia.


Wiza AIESEC

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii na staż/praktyki

 • Pismo z AIESEC Polska zawierające ofertę stażu/praktyk
 • Pismo z AIESEC Polska potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na staż/praktyki; pismo musi być podpisane przez wnioskodawcę
 • Zaproszenie z firmy lub organizacji indyjskiej, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz zawierające dokładne informacje odnośnie stażu/praktyk i czasie ich trwania.
 • Kopia rejestracji firmy lub organizacji indyjskiej w Indiach
 • Pismo z AIESEC India zawierające dokładne informacje o stażu/praktykach
 • Pismo z AIESEC India potwierdzające, że firma lub organizacja indyjska zgodziła się przyjąć wnioskodawcę na staż/praktyki
 • Obcokrajowiec może aplikować o wizę AIESEC w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli posiada polską kartę pobytu lub dokument rejestracji pobytu (w przypadku obywateli Unii Europejskiej).

Wiza pracownicza

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji lub pozarządowej organizacji

 • Kopia umowy podpisanej między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach

Wiza pracownicza

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy na statku (w przypadku marynarzy), instalacji lub naprawy sprzętu, przeprowadzenia szkolenia w firmie indyjskiej

 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej lub od partnera w Indiach (w przypadku marynarzy) wyjaśniające charakter pracy, która ma być wykonana przez wnioskodawcę oraz czas jej trwania; pismo musi także zawierać informacje odnośnie wynagrodzenia za wykonaną pracę; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.

Wiza dla filmowców i dokumentalistów

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu

 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach
 • W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie.

Wiza dziennikarska

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich

 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczatką firmową.
 • Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach

Wiza rodzinna (dependent visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu odwiedzenia rodziny oraz osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii; wydawana także członkom rodziny osoby, która jest zatrudniona w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej

 • Kopia odpisu aktu małżeństwa (w przypadku osób, których małżonka/małżonek jest obywatem Indii)
 • Kopia indyjskiego paszportu małżonki/małżonka
 • Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii); kopia indyjskiego paszportu matki/ojca
 • Kopia paszportu oraz ważnej wizy indyjskiej obcokrajowca, który jest zatrudniony w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej
 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej, w której obcokrajowiec jest zatrudniony, dla członka/członków jego rodziny, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawców w trakcie ich pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.

Wiza medyczna

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych)

 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy
 • Oświadczenie, napisane oraz podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny, o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach; oświadczenie musi być poświadczone notarialnie oraz przetłumaczone na język angielski przez przysięgłego tłumacza (jeśli oświadczenie zostało napisane w innym języku niż polski)

Wiza badawcza (research visa)

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań

 • Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach
 • Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce
 • Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministry of HRD, w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym
 • Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministry of HRD, w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy
 • Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje
 • Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach

Uwagi

 • Ambasada może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów.